BF1202 - Bild och form, grundkurs

50 poäng   inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:18

   HEM

   ÄMNE   |    SKRIV UT    

Mål

Mål för kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Kursen skall också utveckla förmåga att analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. Dessutom skall kursen ge möjlighet att arbeta med olika material och tekniker.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall
ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker

kunna analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk

ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och färglära.


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven skapar bilder i olika material och tekniker.
Eleven ger exempel på olika skisstekniker och beskriver grunddragen i komposition och färglära.
Eleven ger exempel på olika bild- och formspråk och deras funktion.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven skapar bilder utifrån givna kriterier.
Eleven tar egna initiativ i arbetet och tillämpar sina kunskaper på ett kreativt sätt.
Eleven diskuterar och tolkar olika bild- och formspråk samt deras funktioner och innehåll.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven löser uppgifter på ett personligt sätt och med ett kreativt bild- och formspråk.
Eleven motiverar val av olika uttrycksätt och diskuterar deras betydelse för slutresultatet.


Skolverket 2003-02-05