ESV1201 - Estetisk verksamhet

50 poäng   inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:10

   HEM

   ÄMNE   |    SKRIV UT    

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall
kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel

kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande

ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser

kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen.


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser.
Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke.
Eleven beskriver och kommenterar sitt eget skapande.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven diskuterar och tolkar olika konstnärliga uttryck och företeelser.
Eleven använder sina kunskaper inom något estetiskt uttrycksmedel på ett kreativt sätt i nya sammanhang.
Eleven värderar sitt eget skapande.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt.
Eleven diskuterar, granskar kritiskt och bedömer resultatet av sitt eget arbete.
Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet.


Skolverket 2003-02-05