EOS1202 - Estetisk orientering
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:37
HEM ÄMNE | SKRIV UT

Mål
Mål för kursen
Kursen skall ge orientering om estetikens breda verksamhetsfält samt dess uttryck inom olika konstarter. Kursen skall även ge förståelse av olika estetiska kunskapsformer och utveckla färdighet i att självständigt använda dessa. Ett mål för kursen är att ge möjlighet att praktiskt arbeta med några av de estetiska begreppen inom olika konstarter. Kursen skall ge eleven möjlighet att utveckla olika estetiska uttrycksmedel genom möten mellan konstarter i ett gemensamt arbete. Därutöver skall kursen utveckla elevens förmåga att analysera estetiska uttryck.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha kunskap om den nutida estetikens breda verksamhetsfält

ha grundläggande kunskap om olika estetiska kunskapsformer

ha kunskap om estetiska begrepp och hur de kan tillämpas

kunna arbeta praktiskt inom flera konstarter

kunna skapa olika uttrycksmedel genom att arbeta med möten mellan konstarter

kunna analysera estetiska uttryck.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven arbetar praktiskt med estetiska uttryckssätt inom olika konstarter.
Eleven beskriver några estetiska verksamhetsfält och ger några exempel på olika uttrycksformer inom dessa.
Eleven ger exempel på estetiska begrepp inom några konstnärliga uttrycksformer.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven utför gestaltningsuppgifter, analyserar det egna resultatet och vidareutvecklar sina idéer inom några konstarter.
Eleven tillämpar estetikens begrepp för att beskriva konstnärliga uttrycksformer.
Eleven resonerar om estetikens roll i samhället.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven integrerar i sitt arbete estetiska begrepp från olika konstarter.
Eleven tillämpar uttryck från olika konstarter för att gestalta en helhet.
Eleven utvecklar personliga uttryckssätt genom samverkan mellan teknisk kunskap och analys såväl för det egna som det gemensamma arbetet.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2005-08-16