HVK1202 - Kultur- och stilhistoria

50 poäng   inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:58

   HEM

   ÄMNE   |    SKRIV UT    

Mål

Mål för kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om olika tidsepokers kultur- och stilhistoria. Kursen skall också ge grundläggande kunskaper om och stimulera till ett fördjupat intresse för det egna hantverkets utveckling. Kursen skall dessutom ge kunskaper om hur olika tillverkningstekniker förändrats genom tiderna.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall
ha kunskap om utvecklingen av olika stilar under olika tidsepoker inom det egna hantverket

ha kunskap om den historiska utvecklingen av olika hantverkstekniker och förekomsten av tidstypiska verktyg

kunna påvisa samband mellan olika yrkesområdens utveckling, utifrån kunskaper i kultur- och stilhistoria,.


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven redogör för några olika stilar som är karakteristiska för olika tidsepoker.
Eleven beskriver med stöd av handledaren olika handverktyg och hantverkstekniker som använts tidigare i historien.
Eleven exemplifierar samband mellan olika yrkesområden.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven redogör för vilka betydelsefulla historiska skeenden som påverkat olika tidsepokers kultur- och stilhistoria.
Eleven redogör för hur tidstypiska handverktyg och tekniker kan ha använts.
Eleven tar egna initiativ till att söka fakta och diskuterar det aktuella hantverkets utveckling i ett sammanhang.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven jämför det egna yrkets kultur- och stilhistoria med den allmänna kultur- och stilhistorien, gör analyser och drar slutsatser.
Eleven ger förslag till hur historiska stilar kan användas i moderna hantverksprodukter.
Eleven reflekterar och diskuterar gamla teknikers miljöpåverkan i förhållande till nu använda tekniker.


Skolverket 2003-02-05