Detta säger skolverket
ES - Estetiska programmet
3 årEstetiska programmet ger en bred allmänbildning, med inriktning mot olika estetiska områden, såsom dans, teater, bild eller musik.

På programmet läser man om hur konst och kultur påverkar oss i vårt samhälle och om olika konstnärliga uttryck. Om man är intresserad av att utveckla sina konstnärliga intressen finns möjlighet att fördjupa sig inom något konstnärsområde.

Efter utbildningen kan man läsa vidare på universitetet eller högskola, men en del utbildningar kräver att man läst vissa gymnasiekurser. Exempel på yrken man kan utbilda sig till efter gymnasieskolan är dansare, formgivare, journalist, kläddesigner, ljudtekniker, musiker, musiklärare, sångare eller skådespelare.

Estetiska programmet har fyra nationella inriktningar:

Bild- och formgivning - här kan man fördjupa sig mot olika slags teckningar, foto och skulpturer. Man får arbeta med olika material som trä, lera och metall.

Dans - här kan man fördjupa sig kring dansens språk. Kunskaper som kommer väl till pass vid olika typer av dansföreställningar.

Musik - här kan man fördjupa sig mot sång eller ett visst instrument. Här ingår även grundläggande kunskaper om körsång och körmusik.

Teater - här kan man fördjupa sig mot skådespeleri. Man får dels lära sig att uppträda, men även hur man arbetar med sceniska projekt från idé till färdig föreställning.

Det kan finnas fler inriktningar. Kontakta din studievägledare!


--------------------------------------------------------------------------------


Programmål


Syfte

Estetiska programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom kultur och estetik samt att ge möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. Programmet syftar vidare till att ge eleverna vana vid att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter samt till att förbereda för fortsatta studier och för lärande i arbetslivet inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden.

Programmets karaktär och uppbyggnad
I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen ger förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande samarbete och ger tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. Detta kan vara ett medel för personlig utveckling och självförverkligande och kan kombineras med ett allmänt estetiskt intresse.

Begreppet estetik används inom det estetiska programmet i en vid betydelse. Med estetik avses i dag ett vidare fält än "läran om det sköna" och studier av konstarterna. Estetiken inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och formerna för hur detta skapande arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. I estetiken inryms också förståelsen av den egna kulturens och andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska uttryck.

Utbildningen ger tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och estetiska värden. Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande verksamhet i vid bemärkelse. Språket är ett viktigt redskap för att tolka och förmedla olika former av estetiska upplevelser. Utbildningen ställer därför även krav på språkkunskaper utöver svenska, samt förståelse för andra kulturella mönster.

En bred kulturhistorisk orientering och vana vid att reflektera kring estetiska kulturyttringar ökar förmågan att tillägna sig andra kulturers uttrycksformer och värderingar. Den kulturhistoriska bredden i utbildningen stärks även genom nära samverkan mellan estetiska ämnen och övriga ämnen i programmet. Förståelsen av olika estetiska produkter från olika tider utvecklas genom att produkterna sätts in i sitt historiska och kulturella sammanhang.

Genom användning av datorer i de estetiska karaktärsämnena ges tillfälle att praktiskt pröva möjligheterna att skapa bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse.

I den skapande verksamheten tydliggörs miljöperspektivet på olika sätt i de olika inriktningarna. Val av färg eller material inom bild och form, ljudstyrka inom musik, belysning och lokaler inom dans och teater är exempel på miljöfrågor i utbildningen. Andra infallsvinklar på miljöperspektivet i utbildningen är synen på människans förhållande till naturmiljön under olika epoker, sättet att gestalta naturen i olika konstformer och utnyttjandet av naturmaterial sett ur estetiskt perspektiv.

För att ge insikt i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen finns inom programmet möjlighet till arbetsplatsförläggning av delar av utbildningen.

Estetiska programmet har fyra nationella inriktningar: bild och formgivning, dans, musik och teater.

Skolans ansvar
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:

har kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetiska uttrycksformer och kan analysera, tolka och använda estetiska uttryck för kommunikation och påverkan,
har kännedom om historiska och kulturella förhållanden i Sverige och andra länder samt har kännedom om nutida nationella och internationella strömningar och estetiska uttryck,
har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen,
kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på det estetiska verksamhetsområdet, samhällslivet och vidare studier,
kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet,
har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör,
har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för området.


Kärnämneskurser

Ämne Kurskod Kurs Poäng
Engelska EN1201 Engelska A 100
Estetisk verksamhet ESV1201 Estetisk verksamhet 50
Idrott och hälsa IDH1201 Idrott och hälsa A 100
Matematik MA1201 Matematik A 100
Naturkunskap NK1201 Naturkunskap A 50
Religionskunskap RE1201 Religionskunskap A 50
Samhällskunskap SH1201 Samhällskunskap A 100
Svenska SV1201 Svenska A 100
SV1202 Svenska B 100
Svenska som andraspråk SVA1201 Svenska som andraspråk A 100
SVA1202 Svenska som andraspråk B 100

Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Estetik och skapande EOS1202 Estetisk orientering 100
Historia HI1201 Historia A 100
Kulturhistoria KUHI1202 Kultur- och idéhistoria 100
KUHI1205 Nutida konst 50
Matematik MA1202 Matematik B 50
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100

Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Bild och form BF1201 Bild 150
BF1202 Bild och form, grundkurs 50
BF1203 Bild och form, fördjupning 200
BF1204 Form 150
Dans DNS1201 Dans och gestaltning A 100
DNS1202 Dans och gestaltning B 150
DNS1203 Dans och gestaltning C 100
DNS1204 Dansimprovisation och komposition 150
DNS1205 Dansträning 100
Estetik och skapande EOS1201 Digitalt skapande 100
EOS1203 Musik för dans och teater 50
EOS1204 Skapande verksamhet 100
Fotografisk bild FBL1201 Fotografisk bild A 100
Formgivning FOG1201 Datordesign 50
FOG1203 Formgivning A 100
FOG1204 Formgivning B 200
FOG1206 Fackteckning och design B 50
Kulturhistoria KUHI1201 Filmkunskap 50
KUHI1203 Kultur- och konstanalys 50
KUHI1204 Kulturhistorisk fördjupning 50
KUHI1206 Staden och framtiden 100
Matematik MA1203 Matematik C 100
Musik MU1201 Ensemble A 100
MU1202 Ensemble B 100
MU1203 Gehörs- och musiklära A 100
MU1204 Gehörs- och musiklära B 50
MU1205 Instrument/sång, nivå 1 50
MU1206 Instrument/sång, nivå 2 50
MU1207 Instrument/sång, nivå 3 50
MU1208 Körsång A 50
MU1209 Körsång B 100
MU1210 Rytmik med dans 50
MU1211 Sceniskt musikprojekt 100
Multimedia MUM1201 Multimedia A 100
Musikproduktion MUPR1201 Arrangering och komposition 50
MUPR1202 Ensembleledning 50
MUPR1203 Ljudteknik A 50
MUPR1204 Ljudteknik B 50
MUPR1205 Musik och kommunikation 50
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Rörlig bild RBL1201 Rörlig bild A 100
RBL1202 Rörlig bild B 100
RBL1203 Rörlig bild C 200
Svenska SV1204 Litterär gestaltning 100
Teater TEA1201 Fysisk teater 50
TEA1202 Ljus- och ljudteknik 100
TEA1203 Röst och rörelse 100
TEA1204 Scenisk gestaltning A 100
TEA1205 Scenisk gestaltning B 150
TEA1206 Scenisk gestaltning C 100
TEA1207 Scenisk produktion 100
TEA1208 Sceniskt karaktärsarbete 100
TEA1209 Sceniskt ledarskap 100
TEA1210 Scenografi, mask, kostym 100

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2006-12-19