GKO1202 - Grafisk kommunikation B
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:56

Mål
Mål för kursen
Kursen skall ge ökade kunskaper i grafisk formgivning samt bild- och texthantering för att producera original till tryckta och digitala produkter. Den skall utveckla känslan för hur innehåll och form skall avvägas för att uppnå effekt. Kursen skall också ge fördjupade kunskaper om och erfarenheter av modern teknik som används inom branschen.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna utforma och ta fram original för tryckta medier samt för elektronisk publicering

förstå hur samverkan mellan bild, text och form kan förstärka budskap och upplevelser

ha ökade kunskaper i grafisk formgivning och typografi samt känna till svenska skrivregler och veta hur korrekturläsning går till

kunna göra grafiska specifikationer och formatmallar för produktioner samt känna till hur och varför man gör omfångsberäkning av text

ha kunskap om additiv och subtraktiv färglära och färgsystemen CMYK, RGB och PMS

kunna scanna olika sorters bilder, göra bildredigeringar samt välja raster och bildupplösning utifrån givna villkor samt känna till olika filformat

kunna använda bild-, illustrations- och redigeringsprogram för alla typer av grafiska produkter samt importera och konvertera från olika datorprogram och system

känna till olika papperskvaliteter och om vad valet av papperskvalitet betyder för läsbarhet och bildåtergivning samt för produktens kvalitetsintryck

känna till olika tryckmetoder och deras användningsområden samt de krav som ställs från tryckeri och binderi.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven utformar, med viss handledning, original för tryckta och digitala publiceringsformer och beskriver hur bild, text och form samverkar för att förstärka budskap och upplevelser.
Eleven använder svenska skrivregler och korrigerar sin produktion enligt principer för korrekturläsning.
Eleven arbetar med mallar för format och sidlayout samt omfångsberäknar text.
Eleven scannar olika sorters bilder och gör relevanta val av färgsystem, raster, bildupplösning och filformat samt importerar och konverterar från olika datorprogram och system.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven utför på egen hand hela produktionsprocessen och använder bild, text, färg och form på ett kreativt sätt.
Eleven arbetar med mallar och väljer papper och tryckmetod med hänsyn till läsbarhet, bildåtergivning och kvalitet samt arbetar med hänsyn till de krav som ställs från tryckeri och binderi.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven utför sina arbetsuppgifter med ansvar och omdöme, tar initiativ och väljer metoder och utrustning med hänsyn till kvalitet, ekonomi och miljö.
Eleven tillämpar kunskaper på ett kreativt sätt, värderar den färdiga produktionen och ger förslag på alternativa lösningar.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2005-09-16