KUHI1202 - Kultur- och idéhistoria

100 poäng   inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:70

   HEM

   ÄMNE   |    SKRIV UT    

Mål

Mål för kursen

Kursen skall ur ett historiskt perspektiv ge förståelse av sambanden mellan idéer och konstarter. Kursen skall också ge kunskap om väsentliga drag i konstarternas historia och konstutövares betydelse under olika epoker. Kursen skall även belysa de konstnärliga uttrycken som en spegling av samhällsutvecklingen i stort.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall
ha kunskap om väsentliga aspekter på estetik och konstskapande genom tiderna

känna till idéhistoriens betydelse för konstarterna samt olika kulturhistoriska uttryck och deras relation till epoker och genrer

känna till några väsentliga samband mellan samhällsutveckling, arkitektoniska och konstnärliga uttryck

ha kännedom om några väsentliga drag i konstarternas utveckling och deras betydelse ur ett samhällsperspektiv.


Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven beskriver några epoker inom olika konstarter och ger exempel på samband mellan olika konstarter och idéer.
Eleven beskriver huvuddragen i den idé- och kulturhistoriska utvecklingen och gör jämförelser med samhällsutvecklingen.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven beskriver och diskuterar olika tidsskeden inom de olika konstarterna och relaterar dem till den kulturhistoriska utvecklingen.
Eleven tillämpar sina idé- och kulturhistoriska kunskaper på ett varierat sätt.
Eleven redogör för och diskuterar samband mellan samhällsutvecklingen och olika estetiska uttryck.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven använder relevanta idé- och kulturhistoriska begrepp för analys och diskussion av olika epoker och genrer samt för att relatera den idé- och kulturhistoriska utvecklingen till motsvarande samhällelig och konstnärlig utveckling.


Skolverket 2003-02-05