FOG1202 - Fackteckning och design A
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:46
HEM ÄMNE | SKRIV UT

Mål
Mål för kursen
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om fackteckning och design samt färdighet i figur-, produkt- och modeteckning. Kursen skall även ge kunskap om klädedräktens historia.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha kunskap om fackteckning och design

kunna utföra figur-, produkt- och modeteckning

känna till huvuddragen av klädedräktens historia.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven utför med viss handledning teckningsuppgifter och använder hjälpmedel på ett för arbetet lämpligt sätt.
Eleven beskriver och ger exempel på klädedräktens utformning under olika tidsperioder.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven använder sina fackkunskaper i teckningsuppgifterna och utför arbetet på ett personligt och kreativt sätt.

Kriterier för betyget Mycket Väl godkänd
Eleven planerar och utför sina teckningsuppgifter och kombinerar design, material och funktion på ett kreativt sätt.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2006-09-03