BF1203 - Bild och form, fördjupning
200 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:18

Mål
Mål för kursen
Kursen skall ge möjlighet till fördjupning inom ett eller flera områden och utveckling av ett konstnärligt förhållningssätt inom bild- och formområdet. Kursen skall även ge fördjupade kunskaper i att uttrycka sig konstnärligt i två- eller tredimensionella bilder t.ex. genom analys, tolkning och bedömning av olika konstnärliga uttryck inom bild och form. Ett mål för kursen är även att ge möjlighet att arbeta med såväl traditionella konstnärsmaterial som med nya konstformer. Kursen skall också ge kunskap i att presentera och diskutera olika former av eget konstnärligt arbete samt ge kunskap i att exponera två- och tredimensionell konst i utställningslokal eller offentlig miljö.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna arbeta kreativt i två- eller tredimensionella material och tekniker och ha utvecklat ett personligt uttryckssätt

kunna välja och använda material, teknik och konstnärligt uttrycksätt utifrån olika uppgifter

kunna analysera, tolka och bedöma konstnärliga uttryck

kunna arbeta med olika grafiska tekniker för mångfaldigande av konstbilder

kunna arbeta med såväl traditionella konstformer som med nyare former av

konstnärligt skapande

kunna presentera och diskutera olika former av eget konstnärligt arbete inom

bild- och formområdet

kunna arbeta från skiss till färdigt konstverk med olika material och metoder

kunna preparera och tillverka eget konstnärsmaterial

kunna exponera eget konstnärligt arbete i utställningslokal eller offentlig miljö.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier betyget Godkänd
Eleven arbetar i vald två- eller tredimensionell teknik på ett kreativt sätt.
Eleven ger exempel på samband mellan innehåll, uttryck och upplevelse och tillämpar kunskaperna vid arbete i bild och form.
Eleven presenterar ett eget konstnärligt arbete inom valt område och beskriver dess framväxt och de använda teknikerna.
Eleven presenterar ett eget konstnärligt arbete i samband med en utställning.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven tillämpar två- eller tredimensionella tekniker i ett kreativt och personligt gestaltande.
Eleven diskuterar och värderar olika konstnärliga uttryck inom bild- och formområdet.
Eleven diskuterar och redogör för samband mellan innehåll, uttryck och upplevelse utifrån det egna arbetet med bild och form.
Eleven analyserar och motiverar val av olika material och tekniker vid eget konstnärligt arbete.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven använder ett personligt och kreativt bild- eller formspråk samt utnyttjar sin valda teknik på ett adekvat sätt.
Eleven presenterar i samband med en utställning ett konstnärligt arbete samt analyserar och motiverar det valda materialets och teknikens betydelse för det konstnärliga uttrycket.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2005-10-16