BF1204 - Form
150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:18

Mål
Mål för kursen
Kursen skall utveckla elevens förmåga att förstå och gestalta skulptur och tredimensionell formgivning samt ge kunskaper i att analysera och tolka såväl skulptur som formgivna produkter. Kursen skall också utveckla elevens förmåga till kreativt gestaltande genom att ge tillfälle till att praktiskt prova olika tredimensionella material och tekniker både som konstnärliga uttryck och formgivning. Dessutom skall kursen ge kunskap om formgivning och skulptur ur historiskt och nutida, nationellt och internationellt perspektiv.

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna omsätta egna formgivningsidéer till modeller eller färdiga produkter

kunna förstå innebörden i tredimensionell formgivning samt kunna analysera och tolka den tredimensionella formens språk och uttrycksmöjligheter

ha kunskap om den tredimensionella formens betydelse i nutida kulturliv och i samhället i övrigt och kunna väga in ekologiska och ekonomiska aspekter vid val av teknik och material

känna till användningsområden och egenskaper hos de material och tekniker som vanligen används vid praktiskt arbete med tredimensionell form

tillämpa de miljö- och säkerhetsaspekter som är av betydelse för arbetet med tredimensionell form samt kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven arbetar i tredimensionell form med olika material och tekniker samt beskriver användningsområden och egenskaper hos några vanligen förekommande material och tekniker.
Eleven diskuterar och bedömer formspråk och uttryck hos skulpturer och formgivna produkter.
Eleven beskriver samband mellan form och funktion och ger exempel på den tredimensionella formens betydelse i nutida kulturliv och samhälle.
Eleven tillämpar miljö- och säkerhetsaspekter av betydelse för arbetet samt utför sina uppgifter på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven arbetar med olika tredimensionella material och tekniker på ett personligt och varierat sätt.
Eleven diskuterar och motiverar val av material och tekniker vid formgivning samt tillämpar sina kunskaper på ett personligt sätt i det praktiska arbetet.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven använder ett personligt och kreativt formspråk samt utnyttjar material och tekniker som stärker helhetsintrycket.
Eleven analyserar och motiverar val av olika uttryckssätt och deras betydelse för slutresultatet.
Eleven redogör för den tredimensionella formens betydelse historiskt samt för dess betydelse för nutida kulturliv och samhälle ur ett såväl nationellt som internationellt perspektiv.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2005-10-16