KUHI1205 - Nutida konst
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:70

Mål
Mål för kursen
Kursen skall orientera om nutida uttryck inom olika konstarter. Kursen skall också klargöra nutida konstarters beroende av historien. Kursen skall även ge perspektiv på sambanden mellan konstnärliga uttryck, publik, samhälle och kulturpolitik. Därutöver skall kursen ge kunskaper om nationella och internationella strömningar och aktuella begrepp i konstdiskussionen.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna orientera sig i några väsentliga nutida konstarter samt ha kännedom om beröringspunkter mellan dem

kunna relatera estetiska begrepp och resonemang till olika konstområden och konstarter

kunna analysera olika nutida konstnärliga uttryck och relatera dem till kulturhistorien

ha utvecklat förståelsen av konstarternas roll och villkor i dagens samhälle.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven beskriver några av de nutida konstarternas grundläggande teorier och grunddragen i den samtida konst- och kulturdebatten.
Eleven ger exempel på samband mellan konst, publik och samhälle.
Eleven beskriver och ger exempel på samband mellan nutida konstnärliga uttryck och kulturhistoria.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven beskriver och diskuterar konstnärliga uttryck i dagens samhälle.
Eleven diskuterar den nutida konsten i ett kulturhistoriskt perspektiv.
Eleven genomför olika arbetsuppgifter och tillämpar sina kunskaper om nutida konst på ett relevant sätt.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven analyserar och tolkar några samtida konstarters olika uttryck, tankeriktningar och fenomen.
Eleven framför egna tankar och använder relevanta begrepp i diskussioner om nutida konstarter.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2005-10-16