RBL1201 - Rörlig bild A
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:107


Mål för kursen
Kursen skall ge möjlighet till att arbeta med alla delar i en videoproduktion, från planering, enklare manus, inspelning av bild och ljud, redigering av bild och ljud till visning och analys av den egna videofilmen. Kursen skall även ge kunskaper som utvecklar förståelsen för och förmågan att analysera den rörliga bildens berättarteknik.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna tillämpa sina kunskaper genom att kunna göra en enklare videoproduktion utifrån eget text- och bildmanus

känna till grundläggande berättarkomponenter och begrepp när det gäller bild och ljud samt kunna använda dessa praktiskt vid manusarbete och vid analys av färdiga produktioner

känna till grundläggande dramaturgi, främst dramatiskt berättande

kunna strukturera och genomföra olika typer av intervjuer

känna till modern teknik som används inom branschen både när det gäller bild och ljud

kunna föra resonemang kring etik i samband med produktion av rörlig bild

förstå de skilda förutsättningarna för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier

känna till olika yrkesroller, förekommande fackuttryck och lagar kring upphovsrätt inom området rörlig bild.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven utför med viss handledning en enkel videoproduktion utifrån eget text- och bildmanus samt redogör för hur modern ljud- och bildteknik används inom branschen.
Eleven redogör för olika typer av berättarkomponenter och använder dem vid analys och manusarbete.
Eleven diskuterar etiska problem vid yrkesutövning och redogör för olika yrkesroller inom området.
Eleven följer gällande lagstiftning och regler samt redogör för skillnader mellan produktion för public service och reklamfinansierade medier.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven genomför en enkel videoproduktion och tillämpar sina kunskaper på ett kreativt sätt.
Eleven bedömer och värderar rörliga bilder utifrån givna kriterier samt visar hur man dramaturgiskt bygger upp olika typer av rörliga bilder.
Eleven redogör för den tekniska utrustningens funktioner, möjligheter och praktiska användning.
Eleven diskuterar konsekvenser och betydelsen av upphovsrättsbestämmelser.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven värderar rörliga bilder utifrån olika aspekter och motiverar sin tolkning.
Eleven ser produktionsprocessen för rörlig bild ur ett helhetsperspektiv och drar relevanta slutsatser.
Eleven beskriver kommunikationsprocessen med rörlig bild och använder verktygen på ett personligt sätt.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolverket 2007-03-19