BF1201 - Bild
150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:18

Mål
Mål för kursen
Kursen skall utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge kunskaper i analys och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder. Kursen har även som mål att utveckla den kreativa förmågan hos eleverna samt ge möjlighet till praktiskt arbete med bildområdets olika tekniker, material och konstnärliga uttryckssätt. Därutöver skall kursen ge kunskap om bildens utveckling och funktion i samhället samt behandla bilder ur ett historiskt, nutida, nationellt och internationellt perspektiv.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
kunna skapa bilder i olika material och tekniker

känna till användningsområden och egenskaper hos vanligen förekommande material, utrustning och hjälpmedel som används inom tvådimensionellt bildskapande

ha kunskap om komposition samt ha erfarenhet av att framställa och diskutera olika slags bilder för skilda ändamål

kunna analysera och tolka bildens språk och uttrycksmöjligheter och ha kunskap om bildens användning och betydelse vid opinionsbildning i kulturliv och i samhälle

kunna kombinera bild och text för skilda användningsområden och arbeta med layout

ha kunskaper om färglära och erfarenhet av att gestalta perspektiv och djupillusion

känna till upphovsrättsliga bestämmelser inom bildområdet

ha kunskap om och kunna ta hänsyn till de miljö- och säkerhetsaspekter som är av betydelse för arbetet inom bildområdet samt kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven skapar tvådimensionella bilder i olika material och tekniker samt beskriver användningsområden och egenskaper hos några vanligen förekommande material och tekniker.
Eleven bedömer och värderar olika kategorier av bilder.
Eleven ger exempel på samband mellan innehåll, uttryck och funktion samt beskriver hur bilder kan användas i olika sammanhang.
Eleven kombinerar bild och text till en helhet som är anpassad till avsett användningsområde.
Eleven ger exempel på upphovsrättsliga bestämmelser inom bildområdet samt på några viktiga miljö- och säkerhetsaspekter.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven arbetar vid tvådimensionell bildframställning med olika material och tekniker på ett självständigt och varierat sätt.
Eleven redogör för olika material och tekniker och deras användning vid bildframställning.
Eleven diskuterar och redogör för sambandet mellan bildens innehåll, uttryck och funktion samt tillämpar kunskaperna i praktiskt arbete med bildskapande.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven använder ett personligt och kreativt bildspråk samt utnyttjar material och tekniker för detta på ett lämpligt sätt.
Eleven analyserar och motiverar val av olika konstnärliga uttryckssätt och deras betydelse för slutresultatet.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2005-09-16