FBL1201 - Fotografisk bild A
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:47

Mål
Målför kursen
Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Den skall ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. Kursen skall också ge kunskap om de miljö- och säkerhetsmässiga aspekterna på fotografiskt arbete.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha grundläggande färdigheter i fotografering och mörkrumsteknik

ha erfarenhet av enklare ljussättning

ha erfarenhet av att analysera den fotografiska bildens språk och uttrycksmöjligheter

ha kunskap om den tekniska utrustningens funktioner, möjligheter och begränsningar

ha kunskap om olika typer av fotografiskt material, dess egenskaper och användningsområden

kunna arbeta på ett resurssnålt och ur skydds- och miljösynpunkt säkert sätt

ha kunskap om upphovsrättsbestämmelser och etiska regler

känna till hur man scannar in, korrigerar och bearbetar bilder i bildbehandlingsprogram

förstå hur samverkan mellan bild, text och form kan förstärka budskap och upplevelser och kunna använda kunskapen i praktiskt arbete.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven utför med viss handledning fotografiska uppgifter och hanterar utrustning och material på ett för verksamheten lämpligt sätt samt följer lagstiftning och regler.
Eleven beskriver sina och andras fotografiska bilder och diskuterar etiska frågor.
Eleven använder skyddsutrustning och arbetar på ett skydds- och miljömedvetet sätt.
Eleven visar hur samverkan mellan bild, text och form förstärker budskap och upplevelser.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven tillämpar sina kunskaper i fotografering och mörkrumsarbete på ett kreativt sätt.
Eleven analyserar fotografiska bilder och ger alternativa lösningar på den fotografiska processen.
Eleven diskuterar konsekvenser och värdet av upphovsrättsbestämmelser.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven analyserar, bedömer och värderar fotografiska bilder inom olika kategorier och utifrån olika aspekter.
Eleven påverkar den fotografiska processen för att ge bilden ett personligt uttryck.
Eleven uppfattar hur de olika delarna i den fotografiska processen hänger samman och drar relevanta tekniska och kreativa slutsatser i sitt arbete.

--------------------------------------------------------------------------------

Skolverket 2005-09-16