EOS1204 - Skapande verksamhet
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:37

Mål
Mål för kursen
Kursen skall ge kunskaper om hur personlighetsutveckling, kommunikation och inlärning kan stärkas och utvecklas genom skapande dramatik, bild eller musik. Kursen skall ge möjlighet att utveckla tillit genom eget skapande och skapande tillsammans med andra människor. Dessutom skall kursen ge förståelse av hur bild, musik eller drama används som pedagogiska metoder i kreativt arbete med andra människor.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall ha kunskap om hur bild, musik eller drama förstärker och utvecklar kommunikation mellan människor samt ha insikter i kommunikationens betydelse för en grupps kreativitet

ha förståelse av hur skapande verksamheter påverkar den egna och andras utveckling och lärande

ha rikliga erfarenheter av bild, musik eller drama och därmed ha utvecklat tillit till den egna förmågan i skapande processer

ha utvecklat förmågan att kommunicera med kropp och rörelse, röst och tal respektive bild

ha kunskap om och erfarenheter av att planera, organisera, leda samt utvärdera skapande verksamhet för olika grupper.


--------------------------------------------------------------------------------

Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven arbetar praktiskt med ett eller flera estetiska uttrycksmedel i en grupp.
Eleven redogör för hur skapande verksamheter förstärker och utvecklar kommunikationen mellan människor.
Eleven planerar och leder med viss handledning skapande verksamhet för olika grupper.

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven skapar och genomför övningar för olika grupper och utvärderar resultatet.
Eleven kommunicerar med ett eller flera estetiska uttrycksmedel samt redogör för denna kommunikations betydelse för en grupps kreativitet.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven använder den egna kreativiteten i skapande processer och i pedagogiskt arbete.
Eleven tolkar, utvärderar och drar slutsatser om det egna pedagogiska arbetet med skapande verksamhet i olika grupper och gör bedömningar av vad som kan förbättras.